Používame cookies, aby sme zabezpečili najlepší zážitok pri používaní našich stránok. Ak nevykonáte zmenu nastavenia, súhlasíte s ich používaním.

Prihlásiť

Logo vknovemesto.sk

Kalendár udalostí klubu

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EXO hosting

TOPlist

Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom (ďalej len VK) je občianske združenie, ktorého cieľom je organizovať masový, výkonnostný a vrcholový volejbal v mieste sídla VK a blízkom okolí so všetkými formami tréningového a regeneračného procesu v spolupráci s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, podnikateľskými subjektmi a neziskovými organizáciami.

 

Orgány VK:

1. Členská schôdza VK

2. Prezident VK

3. Správna rada VK

4. Dozorná rada VK

 

Členská schôdza VK
Najvyšším orgánom VK je Členská schôdza, ktorú tvoria členovia VK s platným členstvom. Koná sa min. 1x ročne, spravidla po súťažnom období (v 5. – 9. mesiaci roka), zvoláva ju Správna rada, resp. Prezident VK, ktorý je zároveň predsedom Správnej rady a to najmenej 10 dní vopred, zverejnením na oficiálnej webovej stránke VK.

Prezident VK
Prezident VK je štatutárnym zástupcom VK. Do funkcie je volený na Členskej schôdzi priamou voľbou na dobu štyroch rokov. Za výkon svojej funkcie zodpovedá Členskej schôdzi.

Správna rada VK
Správna rada je výkonným orgánom VK, ktorý riadi činnosť VK a rozhoduje o všetkých koncepčných a zásadných otázkach VK, po stránke finančnej, športovej, technickej a personálnej, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami VK vyhradené inému orgánu VK. V období medzi Členskými schôdzami riadi činnosť VK. Skladá sa z min. troch členov a max. zo siedmych členov, ktorí sú volení Členskou schôdzou na obdobie štyroch rokov.

Dozorná rada VK
Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom VK. Pozostáva z troch členov, ktorých na návrh Prezidenta VK volí Členská schôdza. Je zložená z predsedu a dvoch členov, ktorí sú volení na obdobie štyroch rokov.

 

Členstvo vo VK

Členom VK sa môže stať fyzická alebo právnická osoba alebo iný kolektív, ktoré majú predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti klubu a súhlasia so stanovami VK, bez rozdielu politického a náboženského presvedčenia.

Členstvo vo VK je dobrovoľné a môže byť:

  • individuálne
  • kolektívne
  • čestné

Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej Správnej rade a písomného súhlasu Správnej rady, ktorá je povinná o prijatí nového člena rozhodnúť v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia prihlášky a zároveň zaplatením členského príspevku. Individuálnym členom sa môže stať osoba strašia ako 10 rokov, pričom pokiaľ člen VK nedosiahol vek 18 rokov jeho záujmy zastupuje zákonný zástupca.

Kolektívne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky doručenej Správnej rade a písomného súhlasu Správnej rady, ktorá je povinná o prijatí nového člena rozhodnúť v lehote najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia prihlášky a zároveň zaplatením členského príspevku.

Čestné členstvo sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj VK. O udelení čestného členstva rozhoduje Členská schôdza.